คำถามทบทวน

posted on 15 Aug 2011 12:56 by sakdanon
1.มัลติมีเดียคืออะไรเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร
ตอบ.เป็นการใช้สื่อมากกว่า1สื่อ ร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยผ่านการควบคุมการใช้
และโต้ตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
 
 
2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร
ตอบ. 1.นำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวหนังสือ,เสียง,ภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
        2.สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตได้
        3.ใช้งานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
        4.มีการปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อผู้รับข้อมูล
        5.สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับผู้นำเสนอได้ทันที
 
 
3.Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดบ้าง
ตอบ. 1.การสร้างมัลติมีเดีย เช่น การแทรกรูปภาพ,การแทรกเสียงและภาพยนตร์,การกำหนดกล่องข้อความ
หรือวัตถุให้เคลื่อนไหว
        2.การสร้างจุดเชื่อมโยง เช่น การสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งอื่นๆ
และการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
 
 
4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft PowerPoint แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ. แตกต่างกันคือ การเชื่อมโยงภายในเป็นการเชื่อมโยงจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่ง
แต่การเชื่อมโยงภายนอกเป็นการเชื่อมโยงจากลิงค์สู่เว็บไซต์
 
 
5.นอกจากเครื่องตอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลบ้าง
ตอบ. 1.โปรเจคเตอร์ ถ้ามีผู้เข้าชมมากจะใช้โปรเจคเตอร์ในการขยายภาพในคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายถอด
ลงบนแผ่นกระดาน
         2.โปรแกรมในการนำเสนอเช่น Microsoft PowerPoint, macromedia
 
 
6.นักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ. Microsoft PowerPoint เพราะมีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายรูปแบบไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป
มีการบอกวิธีใช้ได้ละเอียด
 
 
7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแม่แบบใน Microsoft PowerPoint สามารถทำได้อย่างไร
ตอบ. ด้วยการคลิกขวาบนพื้นที่ว่างแล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง จากนั้นเลือกใช้แม่แบบการออกแบบ
ที่แถบเครื่องมือ ซึ่งแถบเครื่องมือจะมีลักษณะการใช้แตกต่างกันแต่ใช้ได้ง่าย
 
8.การกำหนดกล่องข้อความหรือวัตถุให้เคลื่อนไหวใน Microsoft PowerPoint
สามารถตั้งค่าได้ที่ใด
ตอบ. คลิกกล่องข้อความหรือวัตถุนั้นๆแล้วคลิกขวา เลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
แถบเครื่องมือจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้เลือกที่เพิ่มลักษณะพิเศษ
ตั้งค่าความเคลื่อนไหวที่ต้องการ
 
 
9.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลตัวหนังสือหรือตัวอักษรมาอย่างน้อย3โปรแกรม
ตอบ. 1.Microsoft PowerPoint
         2.Microsoft Word
         3.Microsoft Excel
 
 
10.ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน Microsoft PowerPoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอข้อมูลได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ. สามารถนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบอื่นๆเช่น ภาพยนตร์ เสียง หรือใช้แถบเครื่องมือตัว A และรูปภาพ
 
 
11.เครื่องพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint หรือไม่อย่างไร
ตอบ. จำเป็น เพราะในบางครั้งเราต้องการข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ดังนั้นเครื่องพิมพ์จำเป็นส่วนสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวอักษร รูปภาพ และแผนภูมิ ถ้าต้องการข้อมูลที่เห็นได้ใกล้ๆ จึงมีความจำเป็น
 
 
12.Microsoft PowerPoint สามารถแทรกรูปภาพ  ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
ตอบ. สามารถแทรกได้  มีวิธีการดังนี้
1.การแทรกรูปภาพ   คลิกที่แถบเมนู เลือกรูปภาพ แล้วเลือกจากแฟ้ม จะปรากฏหน้าต่างแทรกรูปภาพ
เลือกพื้นที่ที่บันทึกรูปภาพที่เราต้องการ   เลือกรูปภาพที่ต้องการ  แล้วคลิกแทรก
2.การแทรกเสียง   มีวิธีการเดียวกับการแทรกรูปภาพ โดยที่คลิกแทรกที่แถบเมนู
แต่เลือกภาพยนตร์และเสียง แล้วจึงเลือกภาพยนตร์จากแฟ้มหรือเสียงจากแฟ้ม
 
 
13.การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วย
ตัวหนังสือหรือตัวอักษรอย่างไร
ตอบ. ทำให้เห็นข้อมูลที่แต่ต่างได้ชัดเจนหรือเห็นจุดที่สำคัญได้ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการศึกษา
 
 
14.การสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint สำหรับผู้รับข้อมูล 20 คนพร้อมกันจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดบ้าง
ตอบ. ฮาร์ดแวร์ > เครื่องโปรเจคเตอร์ ลำโพงและไมโครโฟน
ซอฟต์แวร์ Micresolf Word ,WinAmp ,Macromedia
 
 
15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือหรือตัวอักษรรูปภาพหรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน
ตอบ. โปรแกรมMacromedia , โปรแกรม Adobe Photoshop , โปรแกรม Paint , โปรแกรม Micresolf Word
,โปรแกรม Micresolf Excel ฯลฯ

Comment

Comment:

Tweet